• Sveta
  俄羅斯莫斯科普希金外語學院語文學博士
 • Luba
  俄羅斯伊爾庫茨克國立語言大學語文學碩士
 • 彼薩列夫
  俄羅斯莫斯科國立大學歷史學博士
 • 李細梅
  俄羅斯莫斯科大學語文學研究所博士
 • 安東
  俄羅斯列賓美術學院碩士、台灣師範大學美術系博士